تصویر هنرمند موجود نیست

امیر قمی

3

آهنگ های امیر قمی

امیر قمیآسمان قسمت ما بود

آهنگ عاقبت مست به دیدار خدا خواهم رفت – آسمان قسمت ما بود که بی بال شدیم

ابی عالی و امیر قمیالهی آه من تره بییره

ابی عالی و امیر قمی الهی آه من تره بییره

ابی عالی و امیر قمیبی وفایی

ابی عالی و امیر قمی بی وفایی