تصویر هنرمند موجود نیست

امیر قمی

2

آهنگ های امیر قمی

ابی عالی و امیر قمیالهی آه من تره بییره

ابی عالی و امیر قمی الهی آه من تره بییره

ابی عالی و امیر قمیبی وفایی

ابی عالی و امیر قمی بی وفایی