تصویر هنرمند موجود نیست

امیر قدیمی

2

آهنگهای امیر قدیمی

امیر قدیمیاربابم

امیر قدیمی اربابم

امیر قدیمیدیگ نیستی

امیر قدیمی دیگ نیستی