تصویر هنرمند موجود نیست

امیر قدرجانی

5

آهنگ های امیر قدرجانی

امیر قدرجانیدلم تنگ میشه

امیر قدرجانی دلم تنگ میشه

امیر قدرجانیآدم معمولی

امیر قدرجانی آدم معمولی

امیر قدرجانیگریه کردم

امیر قدرجانی گریه کردم

امیر قدرجانیچیزی نگو

امیر قدرجانی چیزی نگو

امیر قدرجانیخوشبختی

امیر قدرجانی خوشبختی