تصویر هنرمند موجود نیست

امیر قاسم صدقی

2

آهنگ های امیر قاسم صدقی

امیر قاسم صدقیماه پنهان

امیر قاسم صدقی ماه پنهان

امیر قاسم صدقیسفر بی خطر

امیر قاسم صدقی سفر بی خطر