تصویر هنرمند موجود نیست

امیر قاسمی

4

آهنگ های امیر قاسمی

امیر قاسمییار قدیمی

امیر قاسمی یار قدیمی

امیر قاسمیدلبر جان

امیر قاسمی دلبر جان

امیر قاسمیصدای عاشق

امیر قاسمی صدای عاشق

امیر قاسمیزیبای اخمو

امیر قاسمی زیبای اخمو