تصویر هنرمند موجود نیست

امیر فروغی

5

آهنگ های امیر فروغی

امیر فروغیعشق قدیمی

امیر فروغی عشق قدیمی

امیر فروغیجسارت

امیر فروغی جسارت

امیر فروغیآره دیدم

امیر فروغی آره دیدم

امیر فروغیسرمست

امیر فروغی سرمست

امیر فروغیتموم

امیر فروغی تموم