تصویر هنرمند موجود نیست

امیر فرخ

7

آهنگ های امیر فرخ

امیر فرخخانه دل

امیر فرخ خانه دل

امیر فرخعشق یعنی

امیر فرخ عشق یعنی

امیر فرخدیوانه

امیر فرخ دیوانه

امیر فرخباران

امیر فرخ باران

امیر فرخطبیب حازق

امیر فرخ طبیب حازق

امیر فرخچه حالی دارم امشب

امیر فرخ چه حالی دارم امشب

امیر فرخچتر و باران

امیر فرخ چتر و باران