تصویر هنرمند موجود نیست

امیر فرخی

2

آهنگ های امیر فرخی

امیر فرخی و محمد فاطمیعاشقی

امیر فرخی عاشقی

امیر فرخیوقتی میخندی

امیر فرخی وقتی میخندی