تصویر هنرمند موجود نیست

امیر فخرالدین

7

آهنگ های امیر فخرالدین

امیر فخرالدینباحاله

امیر فخرالدین باحاله

امیر فخرالدینچه خبرته

امیر فخرالدین چه خبرته

امیر فخرالدینبین خودمون باشه

امیر فخرالدین بین خودمون باشه

امیر فخرالدیننشون به اون

امیر فخرالدین نشون به اون

امیر فخرالدیندلم لرزید

امیر فخرالدین دلم لرزید

امیر فخرالدینخدا مهربونه (ریمیکس)

امیر فخرالدین خدا مهربونه

امیر فخرالدینقد بلند

امیر فخرالدین قد بلند