تصویر هنرمند موجود نیست

امیر فخاری

4

آهنگ های امیر فخاری

امیر فخاریهیچی نگو

امیر فخاری هیچی نگو

امیر فخاریساحل

امیر فخاری ساحل

امیر فخاریمجنون

امیر فخاری مجنون

امیر فخاریفاصله

امیر فخاری فاصله