تصویر هنرمند موجود نیست

امیر فاتح

3

آهنگهای امیر فاتح

امیر فاتحایکی عاشیق

امیر فاتح ایکی عاشیق

امیر فاتحعشقیم

امیر فاتح عشقیم

امیر فاتحبازم بد اومد

امیر فاتح بازم بد اومد