تصویر هنرمند موجود نیست

امیر فاتح

4

آهنگ های امیر فاتح

اسفندیار قره باغی و امیر فاتحآذربایجان

اسفندیار قره باغی و امیر فاتح آذربایجان

امیر فاتحایکی عاشیق

امیر فاتح ایکی عاشیق

امیر فاتحعشقیم

امیر فاتح عشقیم

امیر فاتحبازم بد اومد

امیر فاتح بازم بد اومد