تصویر هنرمند موجود نیست

امیر عزیز میرزاده

1

آهنگهای امیر عزیز میرزاده

امیر عزیز میرزاده و بهروز اوجاقیدادیما چاتدون

بهروز اوجاقی و امیر عزیز میرزاده دادیما چاتدون