تصویر هنرمند موجود نیست

امیر عبدالله

2

آهنگ های امیر عبدالله

امیر عبدالله و شاهرخ اینانلودل دیوونه

شاهرخ اینانلو دل دیوونه

امیر عبداللهحواست باشه

امیر عبدالله حواست باشه