تصویر هنرمند موجود نیست

امیر طبری

4

آهنگ های امیر طبری

امیر طبریسره بریده

امیر طبری سره بریده

امیر طبریسقوط

امیر طبری سقوط

امیر طبریتو بد کردی

امیر طبری تو بد کردی

امیر طبریتقصیر

امیر طبری تقصیر