تصویر هنرمند موجود نیست

امیر طارمی

4

آهنگ های امیر طارمی

امیر طارمیفصل سرد

امیر طارمی فصل سرد

امیر طارمیبغض بارون

امیر طارمی بغض بارون

امیر طارمیبن بست

امیر طارمی بن بست

امیر طارمیسایه به سایه

امیر طارمی سایه به سایه