تصویر هنرمند موجود نیست

امیر صدیقی

2

آهنگ های امیر صدیقی

امیر صدیقیلحظه خداحافظی

امیر صدیقی لحظه خداحافظی

امیر صدیقیدریا ( عزیزم )

امیر صدیقی دریا ( عزیزم )