تصویر هنرمند موجود نیست

امیر شرقی

14

آهنگ های امیر شرقی

امیر شرقیهم صدا

امیر شرقی هم صدا

امیر شرقیطاعون

امیر شرقی طاعون

امیر شرقیتو رو نمیخوام

امیر شرقی تو رو نمیخوام

امیر شرقیاشک و آتش

امیر شرقی اشک و آتش

امیر شرقیصحنه

امیر شرقی صحنه

امیر شرقیتشویش

امیر شرقی تشویش

امیر شرقیخیال عاشقونه

امیر شرقی خیال عاشقونه

امیر شرقیDj Remix

امیر شرقییه ساله

امیر شرقی یه ساله

امیر شرقیتنها نزارم

امیر شرقی تنها نزارم

امیر شرقیدلهره

امیر شرقی به نام دلهره

امیر شرقیبازیچه

امیر شرقی بازیچه

امیر شرقیعشق من

امیر شرقی عشق من

امیر شرقیحرفی نیست

امیر شرقی حرفی نیست