تصویر هنرمند موجود نیست

امیر سهرابی

2

آهنگ های امیر سهرابی

امیر سهرابی و مصطفی شریفیته قصم تویی

امیر سهرابی و مصطفی شریفی ته قصم تویی

امیر سهرابیعشق

امیر سهرابی عشق