تصویر هنرمند موجود نیست

امیر سالار

6

آهنگ های امیر سالار

امیر سالارهمه دنیامی

امیر سالار همه دنیامی

امیر سالاربمون نرو

امیر سالار بمون نرو

امیر سالاربی معرفت من

امیر سالار بی معرفت من

امیر سالارزیر حرفات زدی

امیر سالار زیر حرفات زدی

امیر سالارحس عاشقونه

امیر سالار حس عاشقونه

امیر سالارنشد

امیر سالار نشد