تصویر هنرمند موجود نیست

امیر سالار عدالتی

2

آهنگهای امیر سالار عدالتی

امیر سالار عدالتیتنهام گذاشت

امیر سالار عدالتی تنهام گذاشت

امیر سالار عدالتیحسم به تو

امیر سالار عدالتی حسم به تو