تصویر هنرمند موجود نیست

امیر ساسانی

2

آهنگ های امیر ساسانی

امیر ساسانیجاده دلتنگ

امیر ساسانی جاده دلتنگ

امیر ساسانیچای غلیظ

امیر ساسانی چای غلیظ