تصویر هنرمند موجود نیست

امیر ساروی

19

آهنگ های امیر ساروی

امیر سارویآ می دتر جان

امیر ساروی آ می دتر جان

امیر سارویآ می دلا

امیر ساروی آ می دلا

امیر ساروییار یار

امیر ساروی یار یار

امیر سارویمه یار درنه

امیر ساروی مه یار درنه

امیر سارویدل تنگ

امیر ساروی دل تنگ

امیر سارویکیجا درشومبه

امیر ساروی کیجا درشومبه

امیر سارویکیجا چتری

امیر ساروی کیجا چتری

امیر سارویخدایا من غریب

امیر ساروی خدایا من غریب

امیر سارویحلیمه کلبادی و هاجر طلا

امیر ساروی حلیمه کلبادی و هاجر طلا

امیر سارویها دلخواه و یادگاری

امیر ساروی ها دلخواه و یادگاری

امیر سارویمعصومه لله مرضیه

امیر ساروی معصومه لله مرضیه

امیر سارویذوبیده ۲

امیر ساروی ذوبیده ۲

امیر سارویذوبیده نده ناز

امیر ساروی ذوبیده نده ناز

امیر سارویزهرا و مژگان

امیر ساروی زهرا و مژگان

امیر سارویزهرا مجا قهر نکن

امیر ساروی زهرا مجا قهر نکن

امیر سارویرعنا و دست نکن

امیر ساروی رعنا و دست نکن

امیر سارویپوران شیرگاهی

امیر ساروی پوران شیرگاهی

امیر ساروینسا

امیر ساروی نسا

امیر ساروینرگس بانو

امیر ساروی نرگس بانو