تصویر هنرمند موجود نیست

امیر زهی

4

آهنگ های امیر زهی

امیر زهیشاه بی سرباز

امیر زهی شاه بی سرباز

امیر زهیواقعی

امیر زهی واقعی

امیر زهیدوری از من

امیر زهی دوری از من

امیر زهیبرگرد‌ به من

امیر زهی برگرد‌ به من