تصویر هنرمند موجود نیست

امیر زهی

9

آهنگ های امیر زهی

امیر زهیعاشقتم

امیر زهی عاشقتم

امیر زهیمسافر

Amir Zehi 1 150x150 - دانلود آهنگ مسافر از امیر زهی

امیر زهیدلداده

Amir Zehi Deldadeh 150x150 - دانلود آهنگ دلداده از امیر زهی

امیر زهیاگه دست خودم بود

امیر زهی اگه دست خودم بود

امیر زهیزخم کهنه

امیر زهی زخم کهنه

امیر زهیشاه بی سرباز

امیر زهی شاه بی سرباز

امیر زهیواقعی

امیر زهی واقعی

امیر زهیدوری از من

امیر زهی دوری از من

امیر زهیبرگرد‌ به من

امیر زهی برگرد‌ به من