تصویر هنرمند موجود نیست

امیر رها

72
2

آلبومهای امیر رها

امیر رهاپول

دانلود آلبوم امیر رها پول

امیر رهازخم زبون

دانلود آلبوم امیر رها زخم زبون

آهنگ های امیر رها

امیر رهاخلیج فارس حریره کیش

امیر رها خلیج فارس حریره کیش

امیر رهاخلیج فارس کیش دلربا

امیر رها خلیج فارس کیش دلربا

امیر رهاپریسا

امیر رها پریسا

امیر رهاخلیج فارس غروب زیبا کیش

امیر رها خلیج فارس غروب زیبا کیش

امیر رهاادامه میدیم

امیر رها ادامه میدیم

امیر رهابی تو میمیرم

امیر رها بی تو میمیرم

امیر رهاغرور

امیر رها غرور

امیر رهاخواب

امیر رها خواب

امیر رهاعشق و ترانه

امیر رها عشق و ترانه

امیر رهارازو نیاز

امیر رها رازو نیاز

امیر رهاعزیز مهربون

امیر رها عزیز مهربون

امیر رهاتقاص عشق (ورژن جدید)

امیر رها تقاص عشق

امیر رهایک کلمه

امیر رها یک کلمه

امیر رهابوی بارون

امیر رها بوی بارون

امیر رهاباغ آرزوها

امیر رها باغ آرزوها

امیر رهاتورو میخوام

امیر رها تورو میخوام

امیر رهابی سرپناه

امیر رها نرو

امیر رهاخوشحالم

امیر رها نرو

امیر رهاتو آسمونها

امیر رها تک درخت

امیر رهازخم زبون

امیر رها زخم زبون

امیر رهامادر

امیر رها نرو

امیر رهاتو بودی

امیر رها تک درخت

امیر رهادلی داریم

امیر رها اگه بزارمو برم

امیر رهامیمیرم باتو نباشم

امیر رها نرو

امیر رهاتو که نیستی

امیر رها تو که نیستی

امیر رهابس کن دلا

امیر رها بس کن دلا

امیر رهادوست دارم

امیر رها اگه بزارمو برم

امیر رهاتو نموندی

امیر رها تو که نیستی

امیر رهادلمو برده

امیر رها دلمو برده

امیر رهاعشق جهنمی

امیر رها اگه بزارمو برم

امیر رهاتورو می خوام

امیر رها تو که نیستی

امیر رهاسکه عشق

امیر رها الوداع

امیر رهاالوداع

امیر رها الوداع

امیر رهاهمگی مسافریم

امیر رها افسانه

امیر رهاشهر فرنگ

امیر رها الوداع

امیر رهاعاشقم کردی

امیر رها عاشقم کردی

امیر رهاخلیج فارس

امیر رها افسانه

امیر رهاشعر های عاشقانه

امیر رها الوداع

امیر رهااولین عشق

امیر رها نرو

امیر رهاخاطرات کیش

امیر رها افسانه

امیر رهاتقاص عشق

امیر رها الوداع

امیر رهاخیانت

امیر رها افسانه

امیر رهاتک درخت

امیر رها تک درخت

امیر رهابرو بیخیال من شو

امیر رها نرو

امیر رهاخداحافظ

امیر رها نرو

امیر رهاتموم شد

امیر رها تموم شد

امیر رهاعشق رها

امیر رها الوداع

امیر رهایادش رفت

امیر رها یادش رفت

امیر رهانرو

امیر رها نرو

امیر رهانازنین

امیر رها نرو

امیر رهایار دیگه پیدا نمیشه

امیر رها یادش رفت

امیر رهاگریه

امیر رها گریه

امیر رهااعتیاد

امیر رها افسانه

امیر رهاپول

امیر رها نرو

امیر رهازشت و زیبا

امیر رها یادش رفت

امیر رهااگه تو باشی

امیر رها اگه تو باشی

امیر رهافاصله

امیر رها افسانه

امیر رهاراز و نیاز

امیر رها الوداع

امیر رهاافسانه

امیر رها افسانه

امیر رهافرشته زمینی

امیر رها اگه بزارمو برم

امیر رهاصاحب عصر

امیر رها الوداع

امیر رهااگه بزارمو برم

امیر رها اگه بزارمو برم

امیر رهاغروب پاییز

امیر رها افسانه

امیر رهاگردشگر

امیر رها گردشگر

امیر رهاهم نفس

امیر رها تک درخت

امیر رهادلداری نداریم

امیر رها نرو

امیر رهابیخیال

امیر رها افسانه

امیر رهاجوانی

امیر رها الوداع

امیر رهاسنگ صبور

امیر رها اگه بزارمو برم

امیر رهانفس

امیر رها نفس

امیر رهادل داری نداریم (اجرای زنده)

امیر رها اگه بزارمو برم

امیر رهاواسه دیدن تو

امیر رها واسه دیدن تو