تصویر هنرمند موجود نیست

امیر رشیدیان

2

آهنگ های امیر رشیدیان

امیر رشیدیاندیوونه تر

امیر رشیدیان دیوونه تر

امیر رشیدیان و بابک مافیسهم من

بابک مافی و امیر رشیدیان سهم من