تصویر هنرمند موجود نیست

امیر رشوند

10

آهنگ های امیر رشوند

امیر رشوندشدی ماهم

امیر رشوند شدی ماهم

امیر رشوندوای از دلم

امیر رشوند وای از دلم

امیر رشوندهر شب

امیر رشوند هر شب

امیر رشوندهواتو دارم

امیر رشوند هواتو دارم

امیر رشوندپروانه

امیر رشوند پروانه

امیر رشوندآخرشو بگو

امیر رشوند آخرشو بگو

امیر رشونداومدی نسازی

امیر رشوند اومدی نسازی

امیر رشوندمنو ول نکن

امیر رشوند منو ول نکن

امیر رشوندخدا

امیر رشوند خدا

امیر رشوندهی تو ببین

امیر رشوند هی تو ببین