تصویر هنرمند موجود نیست

امیر درویش

2

آهنگ های امیر درویش

امیر درویش و امیر دلتااینا چی میگن

امیر دلتا, امیر درویش اینا چی میگن

امیر درویش و محمد کالتومیرن همه

محمد کالتو و امیر درویش میرن همه