تصویر هنرمند موجود نیست

امیر درباری

5

آهنگ های امیر درباری

امیر درباریمثل برف

امیر درباری مثل برف

امیر دربارینبینم غم تو

امیر درباری نبینم غم تو

امیر درباریدل دیوونه

امیر درباری دل دیوونه

امیر درباریبد میشم

امیر درباری بد میشم

امیر درباریعشق منی تو

امیر درباری عشق منی تو