تصویر هنرمند موجود نیست

امیر خمسه

8

آهنگ های امیر خمسه

امیر خمسهرفتن

امیر خمسه رفتن

امیر خمسهتناقض

امیر خمسه تناقض

امیر خمسهبغض

امیر خمسه بغض

امیر خمسهزمستون

امیر خمسه زمستون

امیر خمسهنارفیق

امیر خمسه نارفیق

امیر خمسهتکیه گاه

امیر خمسه تکیه گاه

امیر خمسهجدایی

امیر خمسه جدایی

امیر خمسهزخم

امیر خمسه زخم