تصویر هنرمند موجود نیست

امیر خمسه

7

آهنگهای امیر خمسه

امیر خمسهتناقض

امیر خمسه تناقض

امیر خمسهبغض

امیر خمسه بغض

امیر خمسهزمستون

امیر خمسه زمستون

امیر خمسهنارفیق

امیر خمسه نارفیق

امیر خمسهتکیه گاه

امیر خمسه تکیه گاه

امیر خمسهجدایی

امیر خمسه جدایی

امیر خمسهزخم

امیر خمسه زخم