تصویر هنرمند موجود نیست

امیر خسرو

3

آهنگ های امیر خسرو

امیر خسروبا من بخند

امیر خسرو با من بخند

امیر خسروچرا

امیر خسرو چرا

امیر خسروچشمای تو

امیر خسرو چشمای تو