تصویر هنرمند موجود نیست

امیر خسرو

5

آهنگ های امیر خسرو

امیر خسروبا خودم میگم

امیر خسرو با خودم میگم

امیر خسروحق من

امیر خسرو حق من

امیر خسروبا من بخند

امیر خسرو با من بخند

امیر خسروچرا

امیر خسرو چرا

امیر خسروچشمای تو

امیر خسرو چشمای تو