تصویر هنرمند موجود نیست

امیر خانی

5

آهنگ های امیر خانی

امیر خانیدلبر زاهدان

امیر خانی دلبر زاهدان

امیر خانیزخم زبون

امیر خانی زخم زبون

امیر خانیعشق من

امیر خانی عشق من

امیر خانیبارون فیروزه

امیر خانی بارون فیروزه

امیر خانینجوای روشن

امیر خانی نجوای روشن