تصویر هنرمند موجود نیست

امیر حافظ

19

آهنگ های امیر حافظ

امیر حافظخاتون

امیر حافظ خاتون

امیر حافظبی رحم

امیر حافظ بی رحم

امیر حافظیادم نرفته

امیر حافظ یادم نرفته

امیر حافظیار یار

امیر حافظ یار یار

امیر حافظنه نرو

امیر حافظ نه نرو

امیر حافظتب عشق

امیر حافظ تب عشق

امیر حافظاون مگه کی بود

امیر حافظ اون مگه کی بود

امیر حافظعاشقونه

امیر حافظ عاشقونه

امیر حافظعشق بی قرار من

امیر حافظ عشق بی قرار من

امیر حافظنگاهت

امیر حافظ نگاهت

امیر حافظبمان جانم

امیر حافظ بمان جانم

امیر حافظبرگرد

امیر حافظ برگرد

امیر حافظای کاش

امیر حافظ ای کاش

امیر حافظدنیامی دنیامی

امیر حافظ دنیامی دنیامی

امیر حافظتا آخرش کنارتم

امیر حافظ تا آخرش کنارتم

امیر حافظچشمای خیس

امیر حافظ چشمای خیس

امیر حافظ و علی آزرمچیه باز چته

امیر حافظ و علی آزرم چیه باز چته

امیر حافظبه دادم برس

امیر حافظ به دادم برس

امیر حافظ و مصطفی فتاحیمعجزه

مصطفی فتاحی و امیر حافظ معجزه