تصویر هنرمند موجود نیست

امیر حاجی قاسمی

3

آهنگ های امیر حاجی قاسمی

امیر حاجی قاسمیخواب دیدم

امیر حاجی قاسمی خواب دیدم

امیر حاجی قاسمینمیتونم

امیر حاجی قاسمی نمیتونم

امیر حاجی قاسمیبمونی برام

امیر حاجی قاسمی بمونی برام