تصویر هنرمند موجود نیست

امیر حاجیا

3

آهنگ های امیر حاجیا

امیر حاجیاچشماتو ببند

امیر حاجیا چشماتو ببند

امیر حاجیایه دنده

امیر حاجیا یه دنده

امیر حاجیاتو

امیر حاجیا تو