تصویر هنرمند موجود نیست

امیر جهانی

8

آهنگ های امیر جهانی

امیر جهانیتکرار عشق

امیر جهانی تکرار عشق

امیر جهانیگل باران خورده

امیر جهانی گل باران خورده

امیر جهانیدلم رفت

امیر جهانی دلم رفت

امیر جهانیبی قرار

امیر جهانی بی قرار

امیر جهانیآرام جان

امیر جهانی آرام جان

امیر جهانیبنده خیال

امیر جهانی بنده خیال

امیر جهانیمست هوشیار

امیر جهانی مست هوشیار

امیر جهانیدل سوخته

امیر جهانی دل سوخته