تصویر هنرمند موجود نیست

امیر تفکری

10

آهنگ های امیر تفکری

امیر تفکریعشق زیبا

امیر تفکری عشق زیبا

امیر تفکریبی معرفت

امیر تفکری بی معرفت

امیر تفکریمست تو

امیر تفکری مست تو

امیر تفکریبیمار

امیر تفکری بیمار

امیر تفکریرفتی

امیر تفکری رفتی

امیر تفکریشهره ی شهر

امیر تفکری شهره ی شهر

امیر تفکریجان دلبر

امیر تفکری جان دلبر

امیر تفکریخلسه

امیر تفکری خلسه

امیر تفکریهوادار

امیر تفکری هوادار

امیر تفکریدلداده

رسانه آهنگ ahaang