تصویر هنرمند موجود نیست

امیر تفکری

8

آهنگ های امیر تفکری

امیر تفکریبی معرفت

امیر تفکری بی معرفت

امیر تفکریمست تو

امیر تفکری مست تو

امیر تفکریبیمار

امیر تفکری بیمار

امیر تفکریرفتی

امیر تفکری رفتی

امیر تفکریشهره ی شهر

امیر تفکری شهره ی شهر

امیر تفکریجان دلبر

امیر تفکری جان دلبر

امیر تفکریخلسه

امیر تفکری خلسه

امیر تفکریهوادار

امیر تفکری هوادار