تصویر هنرمند موجود نیست

امیر تفریط

4

آهنگ های امیر تفریط

امیر تفریطکاش بشه

امیر تفریط کاش بشه

امیر تفریطنمیزارم

امیر تفریط نمیزارم

امیر تفریطاز این به بعد

امیر تفریط از این به بعد

امیر تفریطعشق منی

امیر تفریط عشق منی