تصویر هنرمند موجود نیست

امیر بهادر

18

آهنگ های امیر بهادر

امیر بهادرکجا بریم

امیر بهادر کجا بریم

امیر بهادرماهیا

امیر بهادر ماهیا

امیر بهادربه دادم برس

امیربهادر به دادم برس

امیر بهادریه شهر

امیر بهادر یه شهر

امیر بهادرچته دیوونه

امیربهادر چته دیوونه

امیر بهادرباید بیای

امیر بهادر باید بیای

امیر بهادریه دیوونه

امیر بهادراین درد

امیر بهادر این درد

امیر بهادرسال پاییز

امیر بهادر سال پاییز

امیر بهادرباور نمیکنم

امیر بهادر باور نمیکنم

امیر بهادرسيگار

امیر بهادر سیگار

امیر بهادرهمه دنیامی

امیر بهادر همه دنیامی

امیر بهادرلیلا

امیر بهادر لیلا

امیر بهادرسرباز

امیر بهادرکرمانشاه نفس ندارد

امیربهادر کرمانشاه نفس ندارد

امیر بهادراسطوره

امیر بهادر اسطوره

امیر بهادرچی باعث شده

امیر بهادر چی باعث شده

امیر بهادرداره میره

Amir bahador – Dare Mire