تصویر هنرمند موجود نیست

امیر بقراطی

1

آهنگهای امیر بقراطی

آرش آذر و امیر بقراطی و ناصر عطاپوربی تو

آرش آذر و ناصر عطاپور و امیر بقراطی بی تو