تصویر هنرمند موجود نیست

امیر بشیر

2

آهنگهای امیر بشیر

امیر بشیرای وای

امیر بشیر ای وای

امیر بشیرعشق خاص

امیر بشیر عشق خاص