تصویر هنرمند موجود نیست

امیر بخشی

2

آهنگ های امیر بخشی

امیر بخشیعطر هوای تو

امیر بخشی عطر هوای تو

امیر بخشیدل مجنون

امیر بخشی دل مجنون