تصویر هنرمند موجود نیست

امیر بختیار

1

آهنگهای امیر بختیار

امیر بختیارکاش بودی

امیر بختیار کاش بودی