تصویر هنرمند موجود نیست

امیر بارانی

2

آهنگ های امیر بارانی

امیر بارانی و پوریا یعقوبیهنوزم عاشقت هستم

پوریا یعقوبی هنوزم عاشقت هستم

امیر بارانیول نکن دستمو

امیر بارانی ول نکن دستمو