تصویر هنرمند موجود نیست

امیر اوستا

6

آهنگ های امیر اوستا

امیر اوستابرگرد

امیر اوستا برگرد

امیر اوستاکجا میری

امیر اوستا کجا میری

امیر اوستاعاشق (ریمیکس فرزین شفیعی)

دانلود ریمیکس امیر اوستا عاشق (ریمیکس فرزین شفیعی)

امیر اوستاعاشق

امیر اوستا عاشق

امیر اوستاخبر نداشتی

امیر اوستا خبر نداشتی

امیر اوستاعشق لعنتی

امیر اوستا عشق لعنتی