تصویر هنرمند موجود نیست

امیر اوستا

4

آهنگ های امیر اوستا

امیر اوستاکجا میری

امیر اوستا کجا میری

امیر اوستاعاشق

امیر اوستا عاشق

امیر اوستاخبر نداشتی

امیر اوستا خبر نداشتی

امیر اوستاعشق لعنتی

امیر اوستا عشق لعنتی