تصویر هنرمند موجود نیست

امیر اوستا

2

آهنگهای امیر اوستا

امیر اوستاخبر نداشتی

امیر اوستا خبر نداشتی

امیر اوستاعشق لعنتی

امیر اوستا عشق لعنتی