تصویر هنرمند موجود نیست

امیر افشار

5

آهنگ های امیر افشار

امیر افشارمغرور

امیر افشار مغرور

امیر افشارپادشاه قلبم

امیر افشار پادشاه قلبم

امیر افشارنگران

امیر افشار نگران

امیر افشارحالمو نگاه کن

امیر افشار حالمو نگاه کن

امیر افشارعصری که رفتی

امیر افشار عصری که رفتی