تصویر هنرمند موجود نیست

امیر اسماعیل صدفی

3

آهنگ های امیر اسماعیل صدفی

امیر اسماعیل صدفیپرواز

امیر اسماعیل صدفی پرواز

امیر اسماعیل صدفیمثل تو

امیر اسماعیل صدفی مثل تو

امیر اسماعیل صدفیشهید حججی

امیر اسماعیل صدفی شهید حججی