تصویر هنرمند موجود نیست

امیر احسان فدایی

2
1

آلبومهای امیر احسان فدایی

امیر احسان فدایی و ایرجمن و استاد

ایرج و امیر احسان فدایی من و استاد

آهنگ های امیر احسان فدایی

امیر احسان فداییعاشقت منم نرو

امیر احسان فدایی عاشقت منم نرو

امیر احسان فداییصدای بیدار

امیر احسان فدایی صدای بیدار