تصویر هنرمند موجود نیست

امیر اجاق

5

آهنگ های امیر اجاق

امیر اجاقبزنم به تخته

امیر اجاق بزنم به تخته

امیر اجاقدلبر زیبارو

امیر اجاق دلبر زیبارو

امیر اجاقوقتی تو میخندی

امیر اجاق وقتی تو میخندی

امیر اجاقاحساس

امیر اجاق احساس

امیر اجاقدنیای خاکستری

امیر اجاق دنیای خاکستری