تصویر هنرمند موجود نیست

امیر آزما

3

آهنگ های امیر آزما

امیر آزماعاشق کش

امیر آزما عاشق کش

امیر آزمادلبر من

امیر آزما دلبر من

امیر آزمابه یاد تو نمیارم

امیر آزما به یاد تو نمیارم