تصویر هنرمند موجود نیست

امیر آزما

4

آهنگ های امیر آزما

امیر آزمادلگرمی

امیر آزما دلگرمی

امیر آزماعاشق کش

امیر آزما عاشق کش

امیر آزمادلبر من

امیر آزما دلبر من

امیر آزمابه یاد تو نمیارم

امیر آزما به یاد تو نمیارم