تصویر هنرمند موجود نیست

امیر آریا

8

آهنگ های امیر آریا

امیر آریابا تو

امیر آریا با تو

امیر آریاضربان قلب

امیر آریا ضربان قلب

امیر آریاروز های خوب

امیر آریا روز های خوب

امیر آریادر حصر

امیر آریا در حصر

امیر آریاقسم

امیر آریا قسم

امیر آریاسنگ اندیشه

امیر آریا سنگ اندیشه

امیر آریاتله پاتی

امیر آریا تله پاتی

امیر آریاعاشقم بد

امیر آریا عاشقم بد